بررسی تاریخ عکاسی ایران

بررسی تاریخ عکاسی ایران -
Bottom

ایران عصر قاجار از نگاه مونتابونه

2016_05_26/32.jpg

سربازان ايراني (احتمالاً محافظان اقامتگاه تابستاني هيئت سياسي ايتاليا)،تجريش، 1862 ، عكس با دست رنگ آميزي شده است

2016_05_26/45.jpg

سبزه ميدان، تهران، 1862

2016_05_26/48.jpg

مسجد کبود تبریز 1862

2016_05_26/60.jpg

1862 ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﺠﺮﻳﺶ،

2016_05_26/46.jpg

قصر باغ شمال، تبريز، 1862